Historia Szkoły

Wszystko zaczęło się 2 września 1970 roku. W tym dniu odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i jednocześnie otwarcie nowej placówki szkolnej na terenie Kraśnika – Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego O/ Kraśnik. Początkowo jako filia szkoły lubelskiej, a od 1973 roku jako samodzielna placówka . Wraz ze szkołą rozpoczęły działalność Warsztaty Szkoleniowo – Produkcyjne, w których uczniowie pod okiem instruktorów odbywali praktyczną naukę zawodu .Zatrudniani byli jako młodociani pracownicy i za pracę otrzymywali wynagrodzenie oraz premię. Pierwszą siedzibą szkoły i warsztatów były budynki przy ulicy Mieszka I, a w skład szkoły wchodziły dwie klasy: elektromechanik – 43 uczniów i ślusarz- mechanik – 32 uczniów. Ilość uczącej się młodzieży w szkole ciągle wzrastała. W latach 1974- 1980 uczęszczało 461 uczniów , a lokalna prasa pisała o wysokim poziomie wiedzy teoretycznej i praktycznej naszych absolwentów, którzy chętnie byli zatrudniani w kraśnickich zakładach pracy.
Lat osiemdziesiąte, to dla naszej szkoły ważne wydarzenia. W kronice szkolnej zapisano „ dnia 26 maja 1984 roku punktualnie o godzinie 10.00 w Zakładowy Domu Kultury w dzielnicy Fabrycznej rozpoczęła się uroczystość wręczenia sztandaru i nadania imienia Generała Władysława Sikorskiego Zasadniczej Szkole Zawodowej Związku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kraśniku”.
Zapotrzebowanie na fachowców w branży metalowej ( tokarzy, frezerów, ślusarzy, spawaczy i elektromechaników ) był impetem do dalszego rozwoju szkoły. Zarząd Wojewódzki ZDZ w Lublinie zaczął czynić starania o lokalizację na budowę nowych obiektów dla kraśnickiego oddziału. 10 października 1986 roku w kronice szkolnej zapisano „ Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego uroczyście melduje o wykonaniu i przekazaniu do użytku obiektów dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Warsztatów Szkoleniowo – Produkcyjnych i Ośrodka Kształcenia Zawodowego przy ulicy Świerczewskiego 116”.

Od początku istnienia szkoły, dużą wagę przywiązywano do działalności wychowawczo-opiekuńczej. Uczniowie uczestniczyli w różnych kołach zainteresowań, np. koło młodego technika, elektryka , koło fotograficzne, szkolny klub sportowy i brali udział w konkursach szkolnych i poza szkolnych , np. „ Sprawny uczeń w zawodzie” , „ Konkurs matematyczny”, „ Konkurs kulturalny- dział fotografii oraz w „Ogólnopolskiej Spartakiadzie Szkół ZZDZ” –zajmując punktowane miejsca, m.in. 1985 roku w Bełchatowie III miejsce w piłce siatkowej, I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej – Chełm 1988.

Początek lat dziewięćdziesiątych to okres transformacji i przekształceń w gospodarce krajowej. Zakład Doskonalenia Zawodowego dostosowuje się do nowych wyzwań rynkowych i oczekiwań rodziców .W styczniu 1993 roku decyzją Zarządu ZDZ zostaje powołana Społeczna Szkoła Wielozawodowa, która jest kontynuatorką trzyletnich kursów młodzieżowych. Szkoła kształci w czterech zawodach : krawiec odzieży damskiej lekkiej, kucharz, ciastkarz i fryzjer. Zajęcia praktyczne odbywają się we własnych pracowniach szkolnych
Tak więc w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kraśniku przy ulicy Lubelskiej 116 zaczęły funkcjonować dwie szkoły zawodowe:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa im. Gen. Władysława Sikorskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie- szkoła publiczna i Społeczna Szkoła Wielozawodowa ZDZ w Lublinie Filia w Kraśniku ( od 1.09. 2002 Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa)- szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. W roku szkolnym 1993/1994 do obu szkół zawodowych uczęszczało ponad 340 , a już w roku 1997/1998 ponad 600 uczniów.
Wobec braku zainteresowania nauką zawodów mechanicznych z roku na rok wygasa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa. Ostatni rocznik w zawodzie elektromechanik ( 21 uczniów) kończy naukę w czerwcu 2006 roku. Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej to 1899 osób.

Tradycję szkolnictwa zawodowego w kraśnickim ZDZ podtrzymuje wspomniana nowo powstała 1.09.1993 -Społeczna Szkoła Wielozawodowa ZDZ Filia w Kraśniku , która od 1.09.2002 roku zmieniła nazwę na Zasadniczą Szkołę Wielozawodową ZDZ Filia w Kraśniku. Na bieżąco tworzone były warunki do pracy, przejmując kolejno pomieszczenia w budynku administracyjnym ZDZ na potrzeby szkoły-poczynając od parteru po drugie piętro. Na parterze powstała klasa na 36 osób i sala do degustacji gastronomicznej i instruktarzu oraz pracownia gastronomiczna i niewymiarowa sala gimnastyczna. Na pierwszym piętrze powstała również pracowania gastronomiczna i fryzjerska oraz dwie klasopracownie ( sala 107 i 108) i radiowęzeł szkolny ( sala 112). Na drugim – po remoncie korytarza powstała mała sala zwana telewizyjną ( sala 215).
Liczba absolwentów z lat 1993-2016 to -1055 uczniów: Społeczna Szkoła Wielozawodowa- 797 , Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa – 258.

Młodzież rozsławiała imię szkoły poprzez udział i zajmowanie punktowanych miejsc w konkursach, turniejach ,zawodach, pokazach, np.:
I Regionalny Konkurs Fryzjerski – „ Młode Talenty” – Lublin 1998
Pokazy fryzjerskie – Siedlce 1998
Finał w VII Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Ciastkarz – Wrocław
II miejsce w Europejskim Festiwalu Smaki Lubelszczyzny -2011
I, II, III miejsca w konkursie powiatowym pt.: „ 5 razy owoce i warzywa”
Najlepszy Bigos Polski – w roku 2009, 2010, 2011, 2012, 2015

Udział i zajmowanie czołowych miejsc w konkursach fryzjerskich, np.
a) I Regionalny Konkurs Fryzjerski – „ Młode Talenty” – Lublin 1998
b) Pokazy fryzjerskie – Siedlce 1998
c) Karnawał na Antarktydzie – Lublin 2010
Paryska Wiosna – Puławy 2011
Wiosenne metamorfozy – Chełm 2011
Zielono mi- marcowy zawrót głowy – Puławy 2012
Do szkoły zapraszano gości na cyklicznie organizowane imprezy gastronomiczne „ Tydzień dla Serca”, „ W zgodzie z sercem” , „ Trzymaj formę” , kiermasz ciast, pokazy chatek itp.

Od roku 2016 obok popularnego wśród młodzieży zawodu fryzjer i kucharz uruchomiono zawód mechanik pojazdów samochodowych. W 2019 roku uczeń naszej szkoły wziął udział w wojewódzkim konkursie „ Najsprawniejszy w zawodzie Radzyń Podlaski -2019”, zajął I miejsce i otrzymał możliwość udziału w etapie ogólnopolskim w Gołdapi.
Nasza szkoła – to nie tylko nauka zawodu. Nauczyciele pamiętają o tym, by wśród uczniów rozwijać zainteresowania i talenty, uczyć odpowiedzialności , miłości ojczyzny i poszanowania kultury dziedzictwa narodowego oraz świadomego uczestnictwa w demokracji.

Reforma edukacji , wdrażana zgodnie z harmonogramem od 2016 roku wprowadziła zmiany w szkolnictwie zawodowym. Z dniem 1 września 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły z Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Lublinie Fila w Kraśniku na Branżową Szkołę I stopnia w Kraśniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie.

W roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza do Branżowej Szkoły I stopnia 73 uczniów w zawodach: fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych.