Projekt „Szkoły kompetencji zawodowych”.

Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kraśniku, od 1 września 2019 r. uczestniczą w realizacji projektu „Szkoły kompetencji zawodowych”.

Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje kompetencje; Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

CELEM PROJEKTU
jest wzmocnienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez:

 • organizacjępłatnych praktyk zawodowych
  i staży dla uczniów/uczennic,
 • organizację
  dodatkowych zajęć  specjalistycznych
  umożliwiających uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • możliwości
  uzyskanie dodatkowych uprawnień i zwiększenie
  ich szans na rynku pracy,
 • podwyższenie kwalifikacji zawodowych
  przez 4 nauczycieli,
 • doposażenie szkolnych pracowni
  przedmiotowych w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 • 40 uczniów Technikum ZDZ w Kraśniku,
 • 28 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Kraśniku,
 • 4 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu

REKRUTACJA TRWA !!!!!!!!!!!!

Zapraszamy do zgłaszania się i składania dokumentów na:

 • Płatne
  staże u pracodawców (150 godz.),
 • Kurs „Kierowca
  wózków jezdniowych” dla uczniów/uczennic Szkoły Branżowej, kończący się
  egzaminem zewnętrznym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego,
 •  Kurs „Strzyżenie męskie i pielęgnacja brody –
  Barbering”(24 godz.) dla uczniów/uczennic Technikum ZDZ w Kraśniku,
 • Kurs
  „Nowoczesne techniki kulinarne” (60 godz.) dla uczniów/uczennic Szkoły
  Branżowej,
 • Kurs „Carving I stopnia” (40 godz.) dla
  uczniów/uczennic Szkoły Branżowe

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • bezpłatne
  zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,
 • materiały,
  urządzenia oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dla uczniów,
 • zwrot
  kosztów dojazdu na szkolenia,
 • poczęstunek
  (w dniach, w których realizowane będą zajęcia w wymiarze 6 lub więcej godzin),
 • dokumenty
  potwierdzające uzyskanych kwalifikacji lub nabytych kompetencji
  (zaświadczenie/certyfikaty),
 • nowoczesne
  wyposażenie pracowni i metody nauczania.

Dokumenty
rekrutacyjne, tj. Regulamin rekrutacji oraz udziału w projekcie, formularze
zgłoszeniowe oraz inne wymagane dokumenty dostępne są w Biurze Projektu, na
stronie internetowej
www.zdz.lublin.pl,
oraz stronach strona www a
także w sekretariacie szkoły.

Kandydaci, przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać
się z całością tekstu Regulaminu dostępnego na stronie 
www.zdz.lublin.pl lub stronie internetowej szkoły

Projekt realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie
12.4. Kształcenie zawodowe.

BIURO PROJEKTU:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15, pokój 2
20-109 Lublin
tel. 81 532 79 65
www.zdz.lublin.pl

Osoby do kontaktu bezpośredniego w Oddziale ZDZ w Kraśniku: Alina Szast