Projekt „ZDZ – szkoły nowych możliwości”.

Od 12 lutego 2020 r. 16 uczniów i uczennic naszej szkoły bierze udział w zajęciach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu „ZDZ – szkoły nowych możliwości” Działanie 12.2.

Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej oraz określenie własnych predyspozycji i talentów.

W ramach zajęć zaplanowano 25 godz. doradztwa grupowego i doradztwo indywidualne – po 2 godz. zegarowe/ucznia.

Podczas warsztatów grupowych poruszane są m. in. tematy z zakresu samoświadomości i samowiedzy, cech osobowości, kształtowania umiejętności komunikowania się, metod radzenia sobie ze stresem, podstawowych pojęć rynku pracy, projektowania własnej ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach.


W dniach 2-3.10.2019 r. odbyła się dwudniowa wycieczka w Góry Świętokrzyskie zorganizowana w ramach projektu „ZDZ – szkoły nowych możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego. W wycieczce wzięło udział 32 uczniów II, III i IV klas Technikum ZDZ Kraśnik. Całkowity koszt wyjazdu obejmujący: przejazd, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu i nocleg był finansowany ze środków unijnych. Podczas wyjazdu uczestnicy zwiedzili Jaskinie Raj i Zamek Królewski w Chęcinach oraz okolice: Świętokrzyski Park Narodowy, Świętego Krzyża, Klasztoru Benedyktynów i kościoła w Świętej Katarzynie, Gołoborza, Muzeum.


Projekt 12.2.  ”ZDZ – szkoła nowych możliwości”

W dniu 12 grudnia 2018 roku uczniowie klasy II Technikum ZDZ w Lublinie Filia
w Kraśniku na zajęciach rozwijających z geografii w ramach projektu „ZDZ – szkoła nowych możliwości” poznawali regiony geograficzne Polski – Kaszuby i Pojezierze Mazurskie. Uczniowie poznali cechy fizyczno-geograficzne omawianych obszarów oraz typy gospodarki prowadzone przez człowieka. Pojezierze Mazurskie to ważny region turystyczny w Polsce, stąd też uczniowie zwrócili szczególną uwagę na walory przyrodnicze tego regionu. Na Kaszubach szczególnie zaciekawiła uczniów gwara jaką posługują się mieszkający w tym regionie Polacy. Swoją pracę uczniowie utrwali w postaci plakatów, które zostały wykonane w ramach zajęć. Biorąc udział w zajęciach, uczniowie pogłębiali swoją wiedzę geograficzną, ale również mieli możliwość rozwijać zdolności plastyczne i wykazać się swoją kreatywnością. Praca w grupach dodatkowo motywowała uczniów do działania i integrowała zespół klasowy.


Projekt 12.2.  ”ZDZ – szkoła nowych możliwości”- Koło geograficzno- krajoznawcze.

W dniu 20 listopada 2018 roku uczniowie klasy III Technikum ZDZ w Lublinie Filia w Kraśniku w ramach projektu „ZDZ – szkoła nowych możliwości” odwiedzili miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie Kraśnika. Uczniowie zapalili znicze na mogiłach ofiar drugiej wojny światowej,  położone na cmentarzu parafialnym w Kraśniku. Następnie grupa uczniów udała się w kierunku kościoła WNMP w Kraśniku. Na placu przed kościołem znajdują się pomniki wzniesione dla upamiętnienia ofiar wydarzeń historycznych związanych z działaniami wojennymi toczącymi się w okolicach Kraśnika. Są to: pomnik poświęcony ofiarom powstania styczniowego, pomnik ku pamięci poległym i pomordowanym mieszkańcom powiatu kraśnickiego przez najeźdźców hitlerowskich i sowieckich w latach 1939-1945, oraz pomnik ku pamięci żołnierzy 24 pułku Ułanów im. S. Żółkiewskiego poległym na polu chwały o wolność ojczyzny na pobojowiskach Polski, Francji, Belgii i Niemiec w latach 1939-1945.

Dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, uczniowie wraz ze swoim opiekunem zapalili znicz przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego.


Uwaga! Nowa informacja!

W związku ze zmianą załącznika nr 3 do dokumentacji rekrutacyjnej nowego projektu z działania 12.2- „ZDZ-szkoły nowych możliwości” (wytyczne z UM) proszę o zapoznanie się z obowiązującym od 01.10.2018 r. załącznika nr 3.

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_obowiązujący od 01.10.2018.docx


Od dnia 1 sierpnia 2018 roku Technikum ZDZ w Lublinie Filia w Kraśniku oraz Branżowa Szkoła I Stopnia w Kraśniku ZDZ w Lublinie uczestniczą w realizacji projektu „ZDZ – szkoły nowych możliwości”.

Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje kompetencje; Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

CELEM PROJEKTU jest wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego realizowanego w szkołach ZDZ poprzez zapewnienie uczniom dodatkowych zajęć edukacyjnych, doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz podwyższenie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 • 62 uczniów Technikum ZDZ w Lublinie Filia w Kraśniku,
 • 6 nauczycieli Branżowej Szkoły I Stopnia w Kraśniku ZDZ w Lublinie,
 • 3 uczniów Technikum ZDZ w Lublinie Filia w Kraśniku,
 • 6 nauczycieli Branżowej Szkoły I Stopnia w Kraśniku ZDZ w Lublinie.

ZAKRES OFEROWANEGO WSPARCIA

 1. KURSY DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO z zakresu robotyki, urządzeń mobilnych w edukacji, pracy z uczniami o niskich osiągnięciach edukacyjnych, ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informatyczne w pracy nauczyciela, tablica interaktywna jako skuteczne narzędzie pracy nauczyciela;
 2. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE dla uczniów Technikum z zakresu geografii, matematyki;
 3. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE dla uczniów Technikum z zakresu geografii;
 4. KOŁA ZAINTERESOWAŃ dla uczniów Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia z zakresu geograficzno-krajoznawczego, robotyki, druk 3D i modelowanie, programowanie;
 5. WARSZTATY dla uczniów Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia z zakresu kreatywny e-uczeń, umiejętności cyfrowe e-ucznia, tworzenie gier,
 6. WYJAZDY EDUKACYJNE dla uczniów Technikum w Góry Świętokrzyskie oraz zajęcia laboratoryjne w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie;
 7. DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE (grupowe i indywidualne) dla uczniów Technikum.

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,
 • profesjonalne doradztwo zawodowe dla uczniów,
 • materiały, urządzenia oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dla uczniów,
 • dokumenty potwierdzające uzyskanych kwalifikacji lub nabytych kompetencji (zaświadczenie/certyfikaty dla nauczycieli).

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne, tj. Regulamin rekrutacji oraz udziału w projekcie, formularze zgłoszeniowe wraz z innymi wymaganymi dokumentami zostały załączone poniżej oraz są dostępne w sekretariacie szkół.

ZAPRASZAMY UCZNIÓW I NAUCZYCIELII TECHNIKUM ZDZ W LUBLINIE FILIA W KRAŚNIKU ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W KRAŚNIKU ZDZ W LUBLINIE DO KONTAKTU: Małgorzata Stefanek, tel. 606533988, adres e-mail: m.stefanek@zdz.lublin.pl

REALIZATOR PROJEKTU: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin, tel. 81 532 79 65, www.zdz.lublin.pl

Personel projektu Katarzyna Zabielska e-mail k.zabielska@zdz.lublin.pl, Dorota Grabowska e-mail d.grabowska@zdz.lublin.pl, tel. 81 532 70 21 wew. 48

Załączniki:

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

załącznik nr 1_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA NAUCZYCIELA.doc

załącznik nr 2_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIA_BS Kr

załącznik nr 2_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIA_Technikum Kr

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie obow. od 05.09.2018-1

załącznik nr 4_REKOMENDACJA DOT. UCZNIA.doc

załącznik nr 5_REKOMENDACJA DOT. NAUCZYCIELA.doc