Stabilny zawód Twoją perspektywą

Rozpoczęcie kursu.

We wrześniu 2018 roku rozpoczął się w  ramach projektu Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie cukiernik   – Kwalifikacja -T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych.

W ramach zajęć teoretycznych uczestnicy kursu zapoznają się z oceną towaroznawczą surowców i technologią produkcji wyrobów cukierniczych oraz urządzeniami i aparaturą wykorzystywaną w cukiernictwie. W ramach zajęć praktycznych nabierają umiejętności oceny i doboru surowców do produkcji cukierniczej oraz umiejętności sporządzania dekoracji i ekspedycji wyrobów.

W projekcie uczestniczy jedna z nauczycielek w celu poszerzenia swoich kwalifikacji.


Projekt skierowany jest do osób dorosłych uczących się/pracujących/zamieszkałych na obszarze woj. lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego):

 • będących słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 • w wieku 18 lat i więcej, niepodlegających już obowiązkowi szkolnemu bez względu na posiadane wykształcenie,

W tym w szczególności osoby:

 • pracujące, które chcą uzupełnić/zaktualizować swoja wiedzę i umiejętności w celu utrzymania zatrudnienia/poszerzenia zakresu wykonywanych prac/osiągnięcia awansu zawodowego;
 • uczące się/studiujące, chcące zdobyć dodatkowe kwalifikacje przydatne na rynku pracy,
 • pozostające bez zatrudnienia, które poprzez zdobycie nowych kwalifikacji i praktycznych umiejętności zwiększą swoje szanse na znalezienie zatrudnienia,
 • o niskich kwalifikacjach, które formalnie nie posiadają kwalifikacji zawodowych (zakończyły edukację na poziomie gimnazjum 8-klasowej szkoły podstawowej, szkoły ogólnokształcącej).

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych u 120 dorosłych osób (w tym 66 kobiet) z terenu województwa lubelskiego poprzez nabycie/uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (w formie pozaszkolnej) na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz potwierdzenie kwalifikacji poprzez odpowiednie egzaminy (wewnętrzny i OKE).

Uczestnicy projektu otrzymają:

 • ubezpieczenie
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • materiały szkoleniowe i podręczniki,
 • poczęstunek,
 • zajęcia w formie zaocznej (w weekendy),
 • zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozp. MEN,
 • egzamin OKE potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,
 • praktyki zawodowe (2 – 4 tyg. uzależnione od kwalifikacji).

W ramach projektu proponujemy KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE do wyboru:

 1. I) KKZ w zawodzie cukiernik – Kwalifikacja -T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych, 650 h (w Kraśniku i w Chełmie):
  – Technologie produkcji cukierniczej
  – Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym
  – Jęz. obcy w produkcji cukierniczej
  – Magazynowanie produktów cukierniczych
  – Procesy produkcji wyrobów cukierniczych
  – Wytwarzanie produktów cukierniczych
  – Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji.

Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w: warsztatach szkolnych, pracowni technologicznej. Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godz.)