Termomodernizacja budynku Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Kraśniku

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Termomodernizacja budynku szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego Filia w Kraśniku” (Działanie 5.1)

CEL GŁÓWNY:

Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, filia w Kraśniku, przy ul. Lubelskiej 116.

PLANOWANE EFEKTY:

Znaczące zmniejszenie kosztów bieżących funkcjonowania podmiotu i szkodliwego wpływu na środowisko, wynikającego ze spalania zwiększonych ilości paliw kopalnych.

Okres realizacji: 15.01.2018 r. – 31.07.2019 r.

Wartość projektu:  1 288 542,59 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 576 177,56 PLN

Zakończenie projektu.

W lipcu 2019 roku zostały zakończone roboty związane z realizacją zadania  „Termomodernizacja budynku Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego Filia w Kraśniku”. Przy budynku szkoły zainstalowana została mikroinstalacja fotowoltaiczna. Produkowana tam energia będzie na bieżąco zużywana na potrzeby budynku, zaś jej nadwyżki odprowadzane będą do sieci, a odbiorca energii będzie odpowiadał za bilansowanie energii wytworzonej i pobranej na potrzeby szkoły.

Drugi etap projektu.

Od 19 listopada rozpoczął się następny etap realizacji projektu: docieplanie ścian zewnętrznych.


Wymiana kaloryferów zakończona.

W ramach  projektu  termomodernizacji  budynku  szkoły  zakończono  wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania . Efektem tych działań są ciepłe  sale lekcyjne.


Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Termomodernizacja budynku szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego Filia w Kraśniku” (Działanie 5.1)

CEL GŁÓWNY:

Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, filia w Kraśniku, przy ul. Lubelskiej 116.

PLANOWANE EFEKTY:

Znaczące zmniejszenie kosztów bieżących funkcjonowania podmiotu i szkodliwego wpływu na środowisko, wynikającego ze spalania zwiększonych ilości paliw kopalnych.

Okres realizacji: 15.01.2018 r. – 31.07.2019 r.

Wartość projektu:  1 288 542,59 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 576 177,56 PLN